Quảng Bình: Phân bổ 112 tỉ đồng cho Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018

Thanh Hà

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định phân bổ hơn 112 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

Ngày 29/6/2018 UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định 2144/QĐ-UBND, tỉnh đã phân bổ 112,280 tỉ đồng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó vốn đầu tư phát triển 76,099 tỉ đồng; vốn sự nghiệp 36,181 tỉ đồng.

Nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ  có hiệu quả nhiều mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp trên địa bàn Quảng Bình.

Trong đó, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng, phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo huyện nghèo Minh Hóa, mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài... thuộc Chương trình 30a 48,468 tỉ đồng.

Hỗ trợ Chương trình 135 là 60,365 tỉ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 là 1,618 tỉ đồng; hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin 3,006 tỉ đồng; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 832 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở chuyên ngành quản lý chương trình, dự án chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các hoạt động cho đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thực hiện đúng quy định; tổ chức huy động, lồng ghép các nguồn vốn, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet