Quảng Bình: Phân bổ hơn 6,2 tỷ đồng để thực hiện Chương trình NTM

Thanh Hà

UBND tỉnh đã có Quyết định số 3198/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng trong NTM ở huyện Tuyên Hóa.

Theo đó, tổng số vốn để phân bổ cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ ngân sách địa phương là hơn 6,2 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 4,9 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1,3 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở chuyên ngành quản lý chương trình, dự án, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai hoạt động cho các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của Bộ, ngành Trung ương.

Các đơn vị, địa phương liên quan, căn cứ kế hoạch vốn được giao khẩn trương triển khai thực hiện, tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức huy động, lồng ghép nguồn vốn, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet