Quảng Bình: Phấn đấu đến năm 2020 có 80 xã đạt chuẩn NTM

T.H

​Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 38 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM trong tỉnh lên tới 80 xã, chiếm 59% số xã của tỉnh.
Nhiều bản ở xã vùng sâu biên giới Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) được đầu tư phát triển điện năng lượng mặt trời.

Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2010 như sau, năm 2017 có thêm 9 xã đạt chuẩn, năm 2018 có thêm 9 xã đạt chuẩn, năm 2019 có thêm 10 xã đạt chuẩn và năm 2020 có thêm 10 xã đạt chuẩn.

Đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 80 xã (chiếm 59% số xã của tỉnh) đạt chuẩn NTM (theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới). Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt trên 16,5 tiêu chí/xã; số xã dưới 10 tiêu chí chiếm dưới 25%.

Riêng các xã đạt chuẩn giai đoạn 2011-2015 được công nhận lại đạt chuẩn NTM theo quy định.

Theo đó, năm 2017 có 9 xã hoàn thành XDNTM, gồm: Xuân Thủy, Sơn Thủy, Cam Thủy (Lệ Thủy); Hiền Ninh, Duy Ninh (Quảng Ninh); Tây Trạch (Bố Trạch); Quảng Liên (Quảng Trạch); Quảng Trung (Ba Đồn); Văn Hóa (Tuyên Hóa).

Năm 2018 có 9 xã hoàn thành XDNTM, gồm: Hồng Thủy, Thanh Thủy, Hoa Thủy (Lệ Thủy); Vạn Ninh (Quảng Ninh); Nhân Trạch (Bố Trạch); Quảng Phương (Quảng Trạch); Quảng Văn (Ba Đồn); Phong Hóa (Tuyên Hóa); Hóa Hợp (Minh Hóa).

Năm 2019 có 10 xã hoàn thành XDNTM, gồm: Trường Thủy, Văn Thủy, Ngư Thủy Nam (Lệ Thủy); Gia Ninh (Quảng Ninh); Cự Nẫm, Hòa Trạch (Bố Trạch); Quảng Hưng (Quảng Trạch); Quảng Thủy (Ba Đồn); Tiến Hóa (Tuyên Hóa); Trung Hóa (Minh Hóa).

Năm 2020 có 10 xã hoàn thành XDNTM, gồm: Hưng Thủy, Sen Thủy (Lệ Thủy); Tân Ninh (Quảng Ninh); Lý Trạch, Nam Trạch, Phú Định (Bố Trạch); Cảnh Hóa, Quảng Đông (Quảng Trạch); Quảng Minh (Ba Đồn); Hương Hóa (Tuyên Hóa).

Được biết, nguồn vốn thực hiện chương trình XDNTM giai đoạn 2017-2020 gần 5.000 tỷ đồng, bao gồm ngân sách Trung ương và địa phương, tín dụng, vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, huy động đóng góp của người dân...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet