Quảng Bình: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

NK

Trong hai ngày 26 và 27/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu  các chuyên đề bao quát toàn bộ những nội dung lớn của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại hội trường UBND tỉnh Quảng Bình.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị đã dành thời gian thảo luận các nội dung văn kiện và tham gia ý kiến vào các dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI gồm: Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm, giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình đổi mới công tác cán bộ, giai đoạn 2016 - 2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang yêu cầu các cán bộ chủ chốt phát huy cao nhất tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu để nắm vững và hiểu sâu nội dung cơ bản của Nghị quyết. Sau hội nghị mỗi cán bộ cần tự liên hệ với thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình để viết thu hoạch, thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet