Quảng Bình:Tổ chức hội thi tuyên truyền NQ Đại hội Đảng XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

PV

Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là hoạt động trọng tâm của Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình trong năm 2016.

Thực hiện Kế hoạch số 14 - KH/ĐUK ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Hội thi “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng các cấp”, ngày 6/9/2016, Ban Thường vụ Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thi nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thông qua Hội thi tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở; Đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ Sở nắm vững, hiểu sâu, vận dụng đúng đắn và sáng tạo những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng cấc cấp đi vào cuộc sống.

Mỗi chi bộ lựa chọn và cử một đảng viên chính thức tham gia dự thi. Với chủ đề “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”, mỗi thí sinh dự thi được lựa chọn một trong bảy chuyên đề học tập Nghị quyết có trong văn kiện Đại hội XII của Đảng để đăng ký, xây dựng đề cương và trình bày bài thuyết trình tại Hội thi, bao gồm:
Chuyên đề 1: Tư tưởng chỉ đạo, động lực và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong 5 năm tới.
Chuyên đề 2: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức.
Chuyên đề 3: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Chuyên đề 4: Quản lý, phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
Chuyên đề 5: Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chuyên đề 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Chuyên đề 7: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Mỗi thí sinh tham gia Hội thi phải thực hiện qua 3 phần thi, gồm: xây dựng đề cương báo cáo, báo cáo thuyết trình và trả lời câu hỏi phụ. Hội thi dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11/2016. Kết thúc Hội thi, Đảng bộ Sở sẽ lựa chọn 1 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc tham gia Hội thi do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet