Quảng Nam tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, CCVC

Hiền Anh

Số lượng cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước sau khi tinh giản biên chế có tỷ lệ rất thấp. Đặc biệt, tỷ lệ tinh giản công chức xã mới đạt 0,5%.

Đó là thực tế sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Nghị định của Bộ Chính trị và Chính phủ  về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Quảng Nam.

Ngành Nội vụ sẽ tăng cường kiểm tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: VOV

Tỉnh Quảng Nam đã nhận thấy những thay đổi tích cực của việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Đó là việc kiện toàn bộ máy gắn với quy định chức năng, nhiệm vụ, đã đáp ứng tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập được quy hoạch, phân loại chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp điều kiện thực tế. Việc tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định được Trung ương đánh giá tốt. 

Tuy nhiên, việc thực hiện vấn đề này ở một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt; chưa thực sự gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp tổ chức bộ máy. 

Hầu hết trường hợp tinh giản biên chế khối nhà nước thuộc ngành y tế, giáo dục và đào tạo. Các cơ quan quản lý nhà nước số lượng cán bộ công chức, viên chức tinh giản biên chế còn rất thấp. Tỷ lệ tinh giản công chức xã mới đạt 0,5%.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để có thể thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, cần tuyên truyền thực hiện chủ trương tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của trung ương và của tỉnh; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy. 

Cụ thể, Sở Nội vụ tổng hợp đăng ký số lượng tinh giản của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đề ra giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện giảm 1,5 - 2% của tổng biên chế được giao…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet