Quảng Ninh đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Đông Triều

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra vừa qua đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung vào Chương trình xây dựng nông thôn mới bằng việc ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Xây dựng nông thôn mới chuyên trách và đã tạo được những khởi sắc trên khắp vùng nông thôn Quảng Ninh. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đời sống nhân dân được nâng cao; văn hóa xã hội, môi trường nông thôn có nhiều tiến bộ; dân chủ được mở rộng, hệ thống chính trị được củng cố; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Nhiều mục tiêu quan trọng của Chương trình đã được triển khai và đạt được kết quả bước đầu quan trọng, một số chỉ tiêu của tỉnh đạt được cao hơn so với toàn quốc.
Đến nay, nông nghiệp Quảng Ninh có bước tăng trưởng khá

Những năm đầu ưu tiên ngân sách để đầu tư cho chương trình, sau đó chuyển hướng bằng cách giảm tỷ trọng đầu tư từ ngân sách tỉnh, tăng cường xã hội hóa nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu đề ra; tổng huy động vốn cho chương trình đạt trên 40.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chỉ chiếm 18,1% (Trung ương quy định là 40%), vốn tín dụng trên 29.000 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 3.200 tỷ đồng, còn lại là vốn tài trợ. Triển khai thí điểm mô hình “nông thôn tiên tiến” nhằm nâng cao chất lượng và phát triển bền vững nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Kết quả được Trung ương đánh giá, ghi nhận là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng nông thôn mới, dẫn đầu trong 15 tỉnh miền núi phía Bắc về số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2015, Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh nông thôn mới.

Đến nay, nông nghiệp Quảng Ninh có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 4,7%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội XIII đề ra là 3,5%/năm. Thực hiện phương châm “lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp; lấy thành thị dẫn dắt nông thôn và cộng đồng dân cư ở nông thôn là chủ thể chương trình”, tỉnh đã chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư, đưa công nghệ vào sản xuất, chế biến. Chuyển dịch cơ cấu từ trồng trọt sang chăn nuôi, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy hoạch và hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Áp dụng quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất và đã thu hút được một số doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xây dựng 24 thương hiệu sản phẩm gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm...

Bước sang nhiệm kỳ mới, Quảng Ninh đặt ra nhiệm vụ tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông thôn. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyển mạnh từ trồng trọt sang chăn nuôi, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ cao, phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Từng bước hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao. Hình thành hai vùng sản xuất lâm nghiệp: vùng cây nguyên liệu gỗ cho chế biến phục vụ xuất khẩu, cung cấp gỗ cho ngành than và xây dựng; vùng cây lâm nghiệp đặc sản, cây dược liệu phục vụ xuất khẩu (quế, hồi, ba kích, thông nhựa). Phát triển ngành thủy sản toàn diện và bền vững trên tất cả các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và chế biến, nhất là công nghiệp chế biến những mặt hàng có chất lượng, giá trị cao phục vụ xuất khẩu.

Đến năm 2020, có trên 80% số xã trong tỉnh đạt tiêu chí chuẩn về nông thôn mới; các xã còn lại đạt tiêu chuẩn nông thôn mới về tiêu chí phát triển cơ sở hạ tầng, thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Triển khai mô hình nông thôn tiên tiến để nhân rộng, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nâng cao chất lượng hệ thống an sinh xã hội nông thôn một cách cơ bản toàn diện, bảo đảm cho người dân nông thôn được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin. Huy động tổng hợp các nguồn lực, nhất là từ các doanh nghiệp, tín dụng ngân hàng và nội lực của người nông dân để đầu tư, phát triển sản xuất ở nông thôn; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân; ưu tiên nguồn lực từ ngân sách để nhanh chóng đưa các xã miền núi, biên giới, hải đảo ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet