Quảng Ninh: Tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng

Nguyên Trung

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 6496/UBND-TH5 yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng.

 

UBND tỉnh Quảng Ninh (Nguồn Internet)

Theo đó, các đơn vị tạm dừng xem xét, giải quyết việc tiếp nhận, tuyển dụng, ký hợp đồng 68, hợp đồng lao động vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. 

Đồng thời triển khai các giải pháp tinh giản biên chế theo quy định, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng đảm bảo phù hợp với chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quyết định giao biên chế công chức, viên chức (số lượng người làm việc) và hợp đồng 68 năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

Đối với các đơn vị đã có văn bản đề nghị, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét, giải quyết sau khi có quyết định giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị năm 2017.

Để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc, chủ động sắp xếp, tự cân đối, bố trí, sử dụng hiệu quả số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng hiện có mặt.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc giao biên chế và hợp đồng của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc giao biên chế năm 2017 đảm bảo sát đúng thực tế. 

Trước đó, năm 2014, Quảng Ninh đã triển khai thực hiện Đề án 25 về đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản tổ chức, biên chế. Một loạt giải pháp được thực hiện như sắp xếp lại hệ thống trường học, trạm y tế; tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị… Kết quả sau gần 4 năm triển khai, Quảng Ninh đã giảm bốn đơn vị sự nghiệp; 107 phòng, ban; 686 biên chế công chức, viên chức.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet