Quảng Ninh: Tuyên truyền nông thôn mới đồng hành cùng truyền thanh vùng sâu, vùn

H.A.H

Đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chương trình nông thôn mới, đặc biệt cho người dân vùng sâu vùng xa. Vì thế, hệ thống phát thanh cơ sở cần được đảm bảo.

Hồi tháng 10, trong cuộc họp Kiểm điểm công tác xây dựng nông thôn mới và công tác giải ngân thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015 và năm 2016 ở Quảng Ninh, đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đưa ra một số ý kiến chỉ đạo. Theo đó, đồng chí Đặng Huy Hậu yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương, Thủ trưởng các Sở, ngành phải đi vào thực chất trong xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ cụ thể đầu tiên được giao cho Ban Chỉ đạo các địa phương là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, hiểu đầy đủ hơn về nội dung, phương pháp, cách làm và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và mỗi người dân trong xây dựng nông thôn mới để nâng cao tính tự giác, chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện, xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của từng cấp ủy, chính quyền, ban, ngành và từng địa phương.

Như vậy có thể thấy để tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền, vận động chương trình nông thôn mới đến từng người dân vùng sâu, vùng xa nhất thì một trong những điều kiện tiên quyết là hệ thống truyền thanh cơ sở phải đảm bảo. Trong khi đó một trong những tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 được ban hành trong Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 bao gồm việc xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.

Đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chương trình nông thôn mới, đặc biệt cho người dân vùng sâu vùng xa. Vì thế, hệ thống phát thanh cơ sở cần được đảm bảo (Ảnh minh họa, nguồn Internet).

Trong mối phát triển tương quan này, hệ thống loa phát thanh đến từng thôn sẽ là động lực quan trọng để thực hiện chương trình nông thôn mới ở Quảng Ninh. Điều đó là nguyên nhân vì sao trong Kế hoạch 7819/KH-UBND về Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh xem việc đầu tư cho các trạm phát thanh như một trong những mục tiêu hàng đầu.

Theo đó trong nội dung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội Quảng Ninh đặt kế hoạch các công việc tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở như rà soát thiết lập mới hoặc cải tạo nâng cấp 111 đài truyền thanh cấp xã, nâng cấp đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh truyền hình. Đồng thời Quảng Ninh cũng khẳng định sẽ thiết lập mới hoặc cải tạo nâng cấp 100% trạm truyền thanh thôn, bản xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã.

Tỉnh Quảng Ninh đề ra mục tiêu đến năm 2020, 100% số xã đạt chuẩn theo tiêu chí số 8 về thông tin - truyền thông.

Điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của chủ trương đưa thông tin về cơ sở đối với mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong đó có chương trình nông thôn mới. Theo tinh thần chương trình mục tiêu quốc gia về đưa thông tin về cơ sở nêu rõ sự cấp thiết của việc xây dựng và củng cố hệ thống thông tin truyền thông cơ sở nhằm đảm bảo thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật được đưa đến phục vụ người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; đồng thời rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin và hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng miền.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet