Quảng Trị phấn đấu đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước

PV

(GDP) đạt 7,5% - 8%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 100.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 18.000 - 19.000 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đến năm 2020 gấp 2 lần năm 2015; trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông qua dự thảo Nghị quyết với chủ đề: " “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế- xã hội; phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa mới ra mắt Đại hội
(Ảnh Thành Dũng)

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội đề ra các nhiệm vụ và giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, tập trung tái cơ cấu đầu tư công; cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển công nghiệp xây dựng theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh… 

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu đến năm 2020: Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP) đạt 7,5% - 8%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 100.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 18.000 - 19.000 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đến năm 2020 gấp 2 lần năm 2015; trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới...; tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương
và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội.

5 năm tới, cùng với tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng chính quyền năng động, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn... Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Tuy nhiên, “Đối với Quảng Trị, Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Đây là mục tiêu thiết thực và được đặt ra hết sức bức thiết, đòi hỏi tỉnh Quảng Trị phải có quyết tâm rất cao mới thực hiện được mục tiêu này” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nói.

Cũng tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 là phải tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh cả về phẩm chất, đạo đức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thủ tướng đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet