Quảng Trị: Phấn đấu trên 70% đồng bào thiểu số được tuyên truyền pháp luật

Bình Minh

Ngày 26/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 1994 về triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020, trên 70% đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.


Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng phấn đấu có 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội dung, hình thức phù hợp;

Trên 80% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động về lĩnh vực dân tộc theo yêu cầu nhiệm vụ.

Mặt khác, Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu khuyến khích các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng, duy trì chương trình, chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số ít người, những địa bàn xung yếu; Triển khai xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với phong tục tập quán, địa bàn, nhu cầu của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc, thực hiện đúng nội dung, xác định rõ những nhiệm vụ có tính đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh''.

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.a

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet