Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật tại Kỳ họp 11

Tuấn Minh

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII dự kiến diễn ra trong tháng 3/2016 và sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, cho ý kiến 1 dự án luật khác.

Sáng nay 17/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. 

Tại phiên họp này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, theo sự phân công của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Uỷ ban Pháp luật đã họp với một số cơ quan, cá nhân có liên quan và có ý kiến về Tờ trình của Chính phủ, Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao và Tờ trình của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Theo đó, đối với đề nghị đẩy nhanh tiến độ trình Quốc hội khóa XIII thông qua dự án Luật Đấu giá tài sản, dự án luật này đã được Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và dự kiến trình Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2. Hiện nay, Chính phủ đề nghị khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội khóa XIII xem xét, thông qua dự án Luật này tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016).

Về vấn đề trên, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 thì tại Kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật và cho ý kiến một dự án luật khác; trong khi đó, quỹ thời gian của kỳ họp thứ 11 thường là 2 tuần như thông lệ tại các kỳ họp cuối nhiệm kỳ của các khóa trước đây nên công tác lập pháp tại kỳ họp này là rất nặng.

Hơn nữa, từ nay đến Kỳ họp thứ 11 chỉ còn khoảng 2 tháng. Do đó, để bảo đảm tính khả thi của Chương trình kỳ họp thứ 11, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị giữ thời gian trình dự án Luật này theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh tại Kỳ họp thứ 11.

Về việc Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị bổ sung dự án Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2016) và thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017), Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, việc nâng các quy định của Pháp lệnh bắt giữ tàu bay năm 2008, Pháp lệnh bắt giữ tàu biển năm 2010 thành quy định của luật là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cao hơn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bảo đảm trình tự, thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biểu rõ ràng, chặt chẽ, thuận lợi hơn. Đồng thời, việc nâng quy định của hai Pháp lệnh lên thành quy định của luật là phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Do đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật này. Tuy nhiên, về mặt thủ tục, để bảo đảm đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao gửi xin ý kiến chính thức của Chính phủ về vấn đề này và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (chuẩn bị Bản thuyết minh trong đó nêu rõ chính sách cơ bản, nội dung chính của văn bản, Báo cáo đánh giá tác động) để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội làm cơ sở xem xét, đưa dự án vào Chương trình.

Về việc đại biểu Trần Thị Quốc Khánh đề nghị Quốc hội đưa dự án Luật hành chính công vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 để trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016), Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, đây là sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội và đã được đề xuất từ năm 2013, đại biểu đã có một quá trình chuẩn bị rất công phu với sự tham gia đóng góp của nhiều chuyên gia, sự hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp. Dự thảo Luật đã được đưa ra xin ý kiến tại nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học và tham khảo kinh nghiệm pháp luật của một số nước trên thế giới về hành chính công.

Mặt khác, việc đề cao nguyên tắc nền hành chính công nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp là một trong những chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Điều này đã được chú trọng thể chế trong các chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong thời gian qua.

Vì vậy, sáng kiến xây dựng Luật hành chính công nhằm quy định về hoạt động hành chính công, dịch vụ hành chính công trong một đạo luật để người dân thuận tiện theo dõi, tiếp cận là rất có ý nghĩa. Do đó, về cơ bản Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành việc đưa dự án này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Sau khi lắng nghe các đại biểu Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận, đối với đề nghị của Chính phủ với dự án Luật Đấu giá tài sản sẽ đưa ra thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Thường trực Uỷ ban Pháp luật đề nghị tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm đúng chương trình QH đã thông qua ngày 9/6/2015, dự án luật này sẽ thông qua vào Kỳ họp thứ 2, QH Khóa XIV.

Về việc ban hành Luật Bắt giữ tàu biển, tàu bay, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Thường vụ Quốc hội tán thành với Tòa án Nhân dân Tối cao, bổ sung trong chương trình 2016.

Đối với Luật Hành chính công, vấn đề cốt lõi nhất là phạm vi điều chỉnh, dự thảo hiện nay đang còn trùng lắp với nhiều luật và dự án luật sắp tới.

“Mặc dù đại biểu đã có nhiều cố gắng nhưng cần chỉ rõ ra, những nội dung trong dự thảo luật đã được quy định, vấn đề gì đã được quy định trong dự thảo, vấn đề gì còn thiếu thì có cần thiết đưa vào Luật Hành chính công không? Vì vậy, cần tiếp tục chuẩn bị rồi mới trình Thường vụ Quốc hội”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet