"Quyết tâm xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững"

PV

Đảng bộ Bình Phước quyết tâm xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu quyết liệt để 5 năm tới Bình Phước có bước phát triển đột phá, trở thành tỉnh trung bình khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Qua nghe Báo cáo chính trị và theo dõi tình hình, đồng chí Phạm Quang Nghị cơ bản nhất trí với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa IX trình Đại hội và khẳng định những thành tựu đạt được của Đảng bộ tỉnh Bình Phước là quan trọng và khá toàn diện, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất, có quyết tâm cao, tạo sự phát triển vượt bậc trong 5 năm tới, với tinh thần dù là thời cơ, thuận lợi hay khó khăn, thách thức đều là động lực thôi thúc đối với toàn Đảng bộ và nêu một số nội dung được  đồng chí lưu ý như sau:

Đồng chí Phạm Quang Nghị tặng hoa chúc mừng đại hội

Một là, tiếp tục đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước phát triển vượt bậc về kinh tế -  xã hội; rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển đô thị; thực hiện và quản lý tốt quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện của tỉnh, đồng thời phù hợp với quy hoạch tổng thể của vùng và cả nước, Đảng bộ Bình Phước phải có quyết tâm chính trị cao xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững như chủ đề Đại hội đã nêu, phấn đấu quyết liệt để 5 năm tới Bình Phước có bước phát triển đột phá, trở thành tỉnh trung bình khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hai là, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đây là một nội dung có ý nghĩa chiến lược lâu dài và cũng là lợi thế rất lớn của tỉnh. Hình thành các vùng chuyên canh trồng cây công nghiệp, đáp ứng cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học; chú trọng đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất các loại cây trồng chủ lực như điều, cao su, tiêu… gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn, hiện đại, đưa ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao trong sản xuất nông nghiệp. Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu. Huy động mọi nguồn lực và phấn đấu quyết liệt để 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý rừng. Có chính sách ưu đãi hợp lý để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Ba là, cơ cấu lại ngành công nghiệp và dịch vụ theo hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp cao su, điều, tiêu…; phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp và kinh tế nông thôn; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, trong đó cần chú trọng lựa chọn thu hút một số ngành, lĩnh vực trọng tâm, có sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Ưu tiên phát triển một số loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao như: tài chính, ngân hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, khu kinh tế cửa khẩu; phát triển mạnh các loại hình du lịch, nhất là du lịch sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa, du lịch cộng đồng…

Tập trung thu hút các nguồn lực để đầu tư, tạo đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong đó quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên, tạo thông thoáng trong giao lưu kinh tế - thương mại. Đẩy mạnh liên kết với các tỉnh, thành trong khu vực để cùng phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh như: Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Đồng Phú, Becamex Bình Phước, Khu kinh tế - du lịch sinh thái Bù Gia Mập, Khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái Căn cứ Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết. Tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên rừng, đất, khoáng sản, bảo vệ tốt môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bốn là, về phát triển văn hóa - xã hội, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa…, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Từng bước đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa ở những nơi có điều kiện. Tập trung giảm nghèo ở những xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng công tác đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn, lao động là người dân tộc thiểu số, người nghèo.

Năm là, cần đặc biệt chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, ổn định biên giới; xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là tuyến biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền quốc gia. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại; củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các tỉnh giáp biên, góp phần làm tốt công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân với nước bạn Campuchia. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội. Cần có các biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài, không để tạo thành những điểm nóng.

Sáu là, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quản lý tốt đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh.

....Phát huy truyền thống của một tỉnh anh hùng, với những kinh nghiệm và thành tựu đạt được trong thời gian qua, với không khí phấn khởi, tin tưởng của Đại hội, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet