Rà soát, thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 7, khóa X

Vạn Xuân

Trong nội dung Công văn số 8746/VP-NNNT, ban hành ngày 17/12, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc ban hành quyết định tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về việc ban hành quyết định tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể, trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 02 đã tổng hợp đề nghị ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Về việc này, UBND thành phố có văn bản gửi các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã. Theo đó, giao sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã nghiên cứu, đề xuất góp ý bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND thành phố trong tháng 10/2015.

Trên cơ sở góp ý tiếp của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy) đã tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung quyết định ban hành kế hoạch thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 97-KL/TW, ngày 15/5/2014, của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để kịp thời chỉ đạo sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thường trực Ban chỉ đạo 02 đề nghị UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống nhất để tránh trùng lắp với nội dung kế hoạch dự kiến thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đến năm 2020; báo cáo xin ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy về chủ trương, nội dung, thẩm quyền ban hành quyết định nêu trên, báo cáo UBND thành phố theo quy định.
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet