Sabeco: 4 lãnh đạo muốn hưởng thu nhập 6,5 tỷ đồng năm 2017

Hiền Anh

Mặc dù tỏ ra dè dặt trong việc đặt kế hoạch kinh doanh, nhưng lãnh đạo Sabeco lại mạnh dạn đòi tăng lương, thù lao trong năm 2017.

Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trong đó có tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng Công ty.

Theo đó, Sabeco dự định sẽ tăng mạnh quỹ tiền lương và quỹ thù lao, đồng thời giảm nhẹ quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Sabeco có 10 thành viên, trong đó 4 thành viên chuyên trách 6 thành viên kiêm nhiệm.

Cụ thể, quỹ tiền lương cho 4 thành viên chuyên trách năm 2017 là 6,480 tỷ đồng, tăng mạnh 60% so với con số 4,05 tỷ đồng của năm 2016; Quỹ tiền thưởng cho 4 thành viên chuyên trách năm 2017 là 810 triệu đồng, giảm 20% so với con số 1,01 tỷ đồng của năm 2016.

Trong khi đó, quỹ thù lao cho 6 thành viên kiêm nhiệm trong năm 2017 là 1,944 tỷ đồng, tăng mạnh 148% so với con số 783 triệu đồng của năm 2016.

Tờ trình kế hoạch lương, thưởng và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Sabeco.

Như vậy, nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mỗi thành viên chuyên trách trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Sabeco sẽ bỏ túi 1,82 tỷ đồng trong năm 2017 từ tiền lương và tiền thưởng. Số thù lao mỗi thành viên kiêm nhiệm được nhận sẽ là 324 triệu đồng.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ diễn ra ngày 18/4 tới, Sabeco cũng sẽ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. Trong đó đáng chú ý là tỷ lệ chia cổ tức lên đến 35%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu SAB sẽ được lĩnh 3.500 đồng. Tuy nhiên với mức chi trả cổ tức như dự kiến, tỷ lệ cổ tức/giá vẫn chỉ là 1,7% khi cổ phiếu SAB đang được giao dịch với mức giá 203.000 đồng/cổ phiếu tính đến ngày 05/04.

Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của Sabeco.

Theo Thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 quy định mới về việc trích lập khen thưởng phúc lợi: Trường hợp lợi nhuận tối đa bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng phúc lợi được trích tối đa 3 tháng lương; Trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch thì quỹ khen thưởng phúc lợi được trích 20% trên lợi nhuận vượt (tối đa không quá 3 tháng lương).

Trong khi đó, Sabeco trình kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 khá khiêm tốn với kế hoạch tổng doanh thu là 34.495 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% và lợi nhuận sau thuế là 4.703 tỷ đồng, tăng trưởng 1%. Những năm gần đây, Sabeco thường đặt kế hoạch thấp, sau đó thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Năm 2016 Sabeco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 3.659 tỷ đồng, tăng trưởng 1,2%, nhưng kết quả lại vượt xa với 4.655 tỷ đồng, tăng trưởng 29,3% so với năm trước và vượt kế hoạch 27,2%.

Theo báo cáo thường niên năm 2016, Sabeco basn 1,65 tỷ lít bia, tăng 8,4% so với năm trước đó; lợi nhuận trước thuế đạt 5.707 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận sau thuế là 4.655 tỷ đồng, tăng 33%. Đến cuối năm 2016, thị phần về sản lượng tiêu thụ của Sabeco là 40%. Sabeco hiện có 23 công ty con trên cả nước, 14 công ty liên kết, và 5 công ty liên doanh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet