Sau 31/12, sẽ thu hồi xe biển ngoại giao không chuyển đổi

Vạn Xuân

Bộ Tài chính vừa có văn bản về việc xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ gửi các bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, đối với số xe ô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài do các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị của Việt Nam thuộc phạm vi quản lí của dự án đã kết thúc trước 1/1/2015, nhưng đến nay chưa có quyết định xác lập quyền sở hữu của nhà nước khẩn trương thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước trước ngày 31/12/2015. Quá thời hạn trên mà chưa hoàn thành việc xử lí thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an thu hồi xe.

Theo quy định của Bộ Tài chính, sau 31/12/2015, các xe mang biển ngoại giao nếu không chuyển đổi đăng ký sẽ bị thu hồi. (Ảnh: T.P)

Tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lí, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Sau khi thực hiện xong thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan khẩn trương thực hiện thủ tục đổi biển số và thực hiện xử lí theo quy định, thông báo kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 31/1/2016.

Đối với xe ô tô của các dự án kết thúc sau ngày 31/12/2015 thì thực hiện xử lí theo qui định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ qui định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lí, xử lí tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước, Thông tư số 159/2014/TT-BTC và Thông tư số 198/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet