Sau 5 năm, hơn 1000 công trình nước sạch tập trung được xây dựng

Diệu Thùy

Đó là con số được đưa ra tại Tổng kết 5 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diễn ra ngày 8/12.

Thường trực ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho biết, đã xây dựng được hơn 1.000 công trình nước sạch tập trung, 500 bãi thu gom rác thải, 1.200 cống rãnh thoát nước thải vệ sinh.

Đến năm 2015, tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 86%, trong đó 45% đạt QCVN 02/2009/BYT của Bộ Y tế; khoảng 65% nhà tiêu đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh; 93% trường học mầm non, phổ thông và 95% trạm y tế xã có công trình nước sạch vệ sinh.

Tuy vậy, theo đánh giá của Ban chỉ đạo, vệ sinh môi trường vẫn đang là vấn đề bức xúc của xã hội, tiêu chí môi trường đang là tiêu chí đạt thấp nhất. Đến nay, cả nước mới có khoảng 42,4% số xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường.

Về đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân ở các vùng nông thôn, làm tốt công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Nhiều địa phương tổ chức có hiệu quả mô hình tự quản về ANTT, bước đầu đã có sức lan tỏa trong cộng đồng (Thái Bình, Bình Thuận, Quảng Nam...). Đến nay, 93,7% số xã trên cả nước đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội.

Đồng thời công tác giáo dục các cấp ở cơ sở tiếp tục được chú trọng. Đến nay đã có 6.955 xã (77,9%) đạt tiêu chí số 16 về giáo dục.

Về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân nông thôn, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đang được tiếp tục nâng cao về chất đã động viên, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Có 65,6% số xã đạt tiêu chí số 16 về Văn hóa và khoảng 40,8 triệu lượt người tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt  câu lạc bộ ở nông thôn (các tỉnh đồng bằng có 27% người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; ở miền núi là 11%).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet