SCIC tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng

PV

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng được SCIC tổ chức nhằm phổ biến nội dung Nghị quyết tới các cán bộ chủ chốt, các đảng viên, đoàn viên trong toàn Tổng công ty.

Mới đây tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong Tổng công ty.

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã giới thiệu 3 nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong toàn Tổng công ty.

Ông Nguyễn Đức Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC, cho biết, hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng được SCIC tổ chức nhằm phổ biến nội dung Nghị quyết tới các cán bộ chủ chốt, cấp ủy, đảng viên, đoàn viên trong toàn Tổng công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết.

Thông qua những nội dung được quán triệt tại Hội nghị lần này đã góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị, để từ đó xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC Nguyễn Đức Chi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dành thời gian nghiên cứu, học tập, nắm vững những điểm cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo, công việc cần phải làm, trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tạo sức thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương tại Tổng Công ty, đơn vị và chi nhánh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet