Sẽ miễn nhiệm, đình chỉ hàng loạt lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Diệu Thùy

Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn năm 2012 trở về trước, DAB đã có nhiều vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của DAB.

Triển khai Đề án tái cơ cấu lại hệ thống các TCTD  ban hành kèm theo quyết định số 254/QĐ-TTG ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tiến hành thanh tra toàn diện Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB).

NHNN sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DAB 

Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn năm 2012  trở về trước, DAB đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của DAB.

Ngày 13/08/2015 NHNN đã công bố kết luận thanh tra DAB theo quy định của pháp luật và quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này. Theo đó NHNN sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DAB và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại DAB vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

NHNN sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với ngân hàng này.

NHNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động của DAB được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, NHNN sẽ cơ cấu lại toàn diện DAB để đưa Ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet