Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang vận tải quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Sáng 12/7, Đảng ủy Sở GTVT tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thông qua Dự thảo “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” của Đảng ủy Sở GTVT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng uỷ Sở GTVT Kiên Giang cho biết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các Hội nghị Trung ương và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Các Văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện của nước ta.
“Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là làm rõ quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tác trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống”.
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong ngành GTVT. Ngoài công tác học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội, Hội nghị sẽ thảo luận việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Sở GTVT.
Theo kế hoạch, các cán bộ, đảng viên đã tham gia lớp học tập quán triệt Nghị quyết phải viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch cần thể hiện nhận thức của cá nhân về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); Thời cơ và thách thức đối với đất nước, của tỉnh, Đảng bộ Khối, cơ quan, đơn vị; Những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016-2020, đặc biệt là các biện pháp cần tập trung thực hiện ở Đảng bộ Khối, cơ quan đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet