Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng

PV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Thực hiện kế hoạch số 11-KH/TU ngày 09/05/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 12/09/2016 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung giới thiệu để hội nghị nắm được mục tiêu tổng quát, những điểm mới, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp và phân tích làm rõ sáu nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai thực hiện trong 5 năm 2016 - 2021.
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, việc học tập quán triệt nắm vững nội dung Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên, viên chức quản lý. Vì vậy Đảng ủy yêu cầu mỗi đảng viên, viên chức quản lý tiếp tục tự nghiên cứu, tự quán triệt để hiểu đúng các nội dung của Nghị quyết và cụ thể hóa được các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết vào thực tiễn công tác của cá nhân, đơn vị; Góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet