Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn học tập quán triệt NQ Đại hội Đảng XII

PV

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐUK, ngày 31/5/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn  đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở.
Đồng chí Nông Phương Đông, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông  nhiệm kỳ 2015-2020.
Sau hội nghị toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã viết bài thu hoạch cá nhân, nêu lên những nhận thức của bản thân về những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Đề xuất các giải pháp cụ thể gắn với thực tế của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet