Sở TN&MT Bình Dương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Căn cứ NQ Đại hội lần thứ XII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X và NQ Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Đảng ủy Sở TN&MT Bình Dương cũng đã xây dựng Chương trình hành động thiết thực.

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng được học tập quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Không có đảng viên sa sút ý chí, lệch lạc tư tưởng chính trị, vi phạm pháp luật; 100% đảng viên được phân loại là đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc trong suốt nhiệm kỳ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 100% các chi bộ trực thuộc và 50% số đảng viên được Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Sở và các Chi uỷ kiểm tra, giám sát chấp hành;  Công đoàn và Đoàn thanh niên  hàng năm giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc trở lên; Bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội; Giữ và sử dụng linh hoạt khoảng 3.150 ha đất lúa, 153.286 ha đất trồng cây lâu năm và diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất; Hoàn thành 100% việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến hành giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch được phê duyệt; kiểm soát được 100% hoạt động khai thác sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 50m3/ngày đêm trở lên; Cân đối hài hòa tỷ lệ khai thác sử dụng nguồn nước mặt và nước dưới đất, đảm bảo 100% các tầng chứa nước dưới đất không bị suy thoái, cạn kiệt.
100% các mỏ khai thác khoáng sản sau khi kết thúc khai thác được thực hiện  đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường theo đúng quy định; 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để và đảm bảo không để phát sinh trường hợp mới; Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom xử lý trên 95%, chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đạt 100%; Chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100%; giữ vững tỉ lệ 100% các khu công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; 100% các khu đô thị, khu nhà ở mới xây dựng hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải tập trung theo đúng quyết định phê duyệt; tỷ lệ đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực TN&MT được giải quyết khoảng 95%.
Để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Bình Dương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5 /2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 101- QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT; Tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng, về dân tộc, có ý thức xây dựng Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng chú trọng thực chất, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan nêu tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với những lĩnh vực quản lý của ngành TN&MT theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn với phòng chống vi phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu; Khắc phục triệt để bệnh quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; Xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020; Phát huy tinh thần học tập và tự nghiên cứu của cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức và văn hóa công vụ.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời nâng cao hiệu quả đường dây nóng của ngành TN&MT trong tiếp nhận và trả lời thông tin phản ánh; Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về TN&MT; Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc; Tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung ương và các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai để trao đổi thông tin, kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường phục vụ cho phát triển của vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Bình Dương.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet