Sở TTTT TP. Hồ Chí Minh: xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng XII

PV

Triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ Sở TTTT TP.HCM đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp và xây dựng các quy chế để tổ chức thực hiện.

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chịu trách nhiệm triển khai và đề ra lộ trình, thời gian hoàn thành. Trên cơ sở đó, các chi bộ thống nhất nhận thức, hành động và xây dựng kế hoạch thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn việc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; Đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, người lao động tại Sở Thông tin và Truyền thông nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Sở TTTT, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Sở  trong giai đoạn 2015 - 2020, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và hội nhập của ngành Thông tin và Truyền thông và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

5 năm tới Sở xác định lãnh đạo việc tổ chức xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện 7 Chương trình đột phá của TP gắn với lĩnh vực thông tin và truyền thông; nhất là các chương trình Cải cách hành chính; Chương trình Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả các Chương trình, đề án lớn đã đăng ký với Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố, như: Đề án xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung 2; Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; Đề án sắp xếp lại các cơ quan báo chí, Quy hoạch xuất bản, in, phát hành, Đề án quản lý nội dung trên Internet, triển khai Quy hoạch báo chí theo hướng dẫn của Bộ TTTT…

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm, trong đó: Rà soát bổ xung quy hoạch Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ; Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, xây dựng và tạo nguồn phát triển Đảng cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt, đúng quy trình công tác phát triển Đảng viên mới; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng cho các Đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ và thực hiện Chỉ thị 03 về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, cần tập trung duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy (Đảng ủy, Ban Thường vụ, Chi ủy), chất lượng các buổi sinh hoạt định kỳ với sự tham gia tích cực của tất cả đảng viên; Cải tiến hình hình thức sinh hoạt; Chỉ đạo tiếp tục củng cố nhân sự lãnh đạo Phòng Báo chí, Phòng Xuất bản, in, phát hành; Chỉ đạo xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch thực hiện CCHC của Sở năm 2016, trong đó, tập trung vào cải cách TTHC, nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong nội bộ sở (dịch vụ công, điều hành, …), chất lượng hoạt động trang ICT-HCM; Kế hoạch Phòng chống tham nhũng 2016…

Để hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra một cách đồng bộ, Đảng bộ sẽ lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể phải có kế hoạch sát với chương trình của Đảng bộ; Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” rộng khắp trong các tổ chức đoàn thể; Tạo phong trào thường xuyên tu dưỡng, trau dồi đạo đức; Tham gia tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và phòng chống tham nhũng có hiệu quả; Tăng cường chăm lo, nâng cao đời sống (vật chất và tinh thần), cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho CBCCVC cơ quan...

Đảng ủy Sở TTTT sẽ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị , hoàn chỉnh các qui định nhằm nâng cao công tác chỉ đạo điều hành theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, luôn chủ động trước các vấn đề về phát triển và quản lý (nắm, xử lý thông tin, xây dựng kế hoạch kèm lộ trình thời gian, sản phẩm cần đạt được, theo dõi, cập nhật tiến độ, lưu trữ, báo cáo); Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mà trước hết là CNTT trong tất cả các hoạt động của Sở - văn phòng điện tử kết nối liên thông trong từng vị trí việc làm và các đơn vị bên ngoài có liên quan đến qui trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công vụ (ISO điện tử) gắn với hệ thống thống kê, đánh giá khối lượng, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Phát động, duy trì các phong trào thi đua gắn với đề xuất, thực hiện cải tiến, sáng kiến trong thi hành công vụ, cải cách hành chính – tập trung cho cải cách thủ tục hành chính (bỏ thủ tục không cần thiết, giảm thời gian, qui trình, thành phần hồ sơ không cần thiết), khen thưởng kịp thời với các điển hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến, cải tiến và kỷ luật nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm nội qui cơ quan, chế độ thi hành công vụ, qui định về công chức.  

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng XII của Đảng và các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 và 7 chương trình đột phá, Nghị quyết Đại hội đại biểu Khối Dân – Chính – Đảng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Sở và của các đơn vị trực thuộc; kết hợp các phương thức học tập, quán triệt nghị quyết, văn kiện của Đảng (giới thiệu trên hội trường, thảo luận tạo chi bộ, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở, tự nghiên cứu), gắn với thảo luận. Chú trọng việc quán triệt nghị quyết gắn nhiệm vụ của đơn vị; Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn khen thưởng, biểu dương kịp thời các đảng viên thực hiện tốt; Nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm và tình hình tư tưởng của đảng viên, CBCC, VC thông qua việc thảo luận tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo để kịp thời có các giải pháp ổn định tư tương, nâng cao nhận thức chính trị phù hợp.

Ngoài ra, Đảng uỷ Sở quan tâm đến công tác xây dựng đảng, lãnh đạo đoàn thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ (Đảng uỷ, Chi uỷ), UBKT Đảng uỷ, chi bộ. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tập trung vào tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, sáng tạo trong thực thi công vụ, thực thi tiết kiệm, chống lãng phí qua đó nâng cao vai trò gương mẫu đi đầu của các đảng viên; Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng gắn với công tác quy hoạch cán bộ và hướng tới thành lập các chi bộ riêng tại các đơn vị sự nghiệp. Chú trọng phát triển trong các đoàn viên ưu tú, cán bộ nữ; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát gắn với công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với đảng viên và phát huy vai trò giám sát của các Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trong công tác kiểm tra giám sát các chi bộ; Phối hợp với Ban giám đốc và Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng cho các đảng viên đặc biệt là các bí thư, phó bí thư các chi bộ và các đảng viên thuộc diện quy hoạch cấp ủy các cấp; Tổng kết, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả... Với quyết tâm chính trị nêu trên, tin tưởng Đảng ủy Sở TTTT TP.HCM sẽ trở thành Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet