Sở Tư pháp Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII)

N. Huyền

Chiều 1/9, Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) của Đảng; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Sở Tư pháp TP Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII)

Hội nghị đã được nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII): Nghị quyết số 10-NQ/TƯ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TƯ về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/TƯ về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 có nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phạm Thanh Học, để thực hiện tốt chuyên đề năm 2017, trước tiên, mỗi cán bộ, ngành tư pháp cần học theo Bác về ý thực tự học, tự rèn, nhất là tinh thần tự phê bình.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet