Sở Y tế Cao Bằng học tập quán triệt NQ Đại hội XII của Đảng

PV

Ngày 5 và 6/8/2016, Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các văn bản mới ban hành.

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII và các Chỉ thị, Nghị quyết mới ban hành cho 101 đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng bộ Sở Y tế đã truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản của báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Những nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh; 6 chương trình trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội hội XVIII của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Những nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ Sở Y tế thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII; Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, từ đó thống nhất nhận thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng đề ra, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện đảm bảo tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ; tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet