Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đảng bộ Sở Y tế Thanh Hóa vừa tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho hơn 200 đảng viên của 20 chi bộ trực thuộc.

 Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Đảng ủy Khối truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó tập trung vào những nội dung, quan điểm mới trong các Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và một số nội dung liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Hội nghị cũng đã thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở y tế lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet