Sở Y tế Trà Vinh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thành Vinh

Trong 02 ngày 11 và 12/8/2016, Đảng bộ Sở Y tế Trà Vinh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên được nghe báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh quán triệt, triển khai những nội dung, quan điểm, cơ bản và mới của ba chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Đảng bộ Sở Y tế Trà Vinh đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với những nội dung trọng tâm như: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường công tác dân vận, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Từ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế có những việc thiết thực, cụ thể tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh, y đức, quy tắc ứng xử và “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống. 
 Sau hội nghị học tập, quán triệt tất cả đảng viên viết thu hoạch cá nhân, nội dung thu hoạch tập trung làm rõ nhận thức của mình về những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong 03 chuyên đề; liên hệ với thực tiễn của cá nhân, ngành, đơn vị công tác và đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, góp phần tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.                                                                                                                                                            

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet