Sở Y tế Tuyên Quang tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Ngày 10/8, Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Duy Quyết - Ủy viên BCH Đảng bộ KCCQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức ngành Y tế, do đó trong quá trình học tập, nghiên cứu các đảng viên trong Đảng bộ cần tập trung nắm chắc những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong Văn kiện. Sau Hội nghị, tùy theo chức trách và nhiệm vụ được giao, các cấp uỷ cần xây dựng Chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp sát hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên đồng chí Trần Viết Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Khối các cơ quan tỉnh quán triệt, phổ biến các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Chương trình hành động số 06 - Ctr/TU ngày 29/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Qua các nội dung được quán triệt tại hội nghị sẽ giúp đội cán bộ, y bác sĩ, công nhân viên chức lao động ngành Y tế đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet