Sở Y tế Vĩnh Phúc: Học tập quán triệt NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

PV

Vừa qua, Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương Đảng khoá 12.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Doanh - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản những nội dung được nêu trong văn kiện của Đại hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và gắn với thực tiễn của ngành. 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, Báo cáo viên Trung Ương đã báo cáo và quán triệt những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Có 6 nhóm vấn đề chính: Đánh giá thời gian qua và mục tiêu trong thời gian tới; những định hướng lớn phát triển kinh tế - xã hội; Về quốc phòng an ninh là đièu kiện quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng và chỉnh đốn Đảng; 06 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới của Nghị quyết Đại hội; Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Các đảng viên trong Đảng bộ sau khi học tập sẽ tự viết bài thu hoạch. Mỗi chi bộ trực thuộc sẽ quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đồng thời các đảng viên phải gương mẫu thực hiện công tác vận động quần chúng trong đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong đơn vị công tác. Đồng thời vận dụng các nội dung của Nghị quyết, tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thực sự đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet