Sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Nguyễn Duyên

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự.

 Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu bế mạc đại hội

Đại hội đề ra các chỉ tiêu, cụ thể: Về kinh tế: giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,5% - 9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm bằng khoảng 35% GRDP. Thu ngân sách Nhà nước tăng 17%/năm. Đến năm 2020: GRDP bình quân đầu người đạt 60 - 65 triệu đồng; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: Công nghiệp - xây dựng 57,8%, dịch vụ 26,4%, nông nghiệp 15,8%; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động có hiệu quả tăng gấp 2 lần so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 3,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 40% trở lên. Về xã hội: đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 60%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 55% đến 60%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 20% đến 22%; có 8,5 bác sỹ và 25 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 85% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,0%/năm. Về môi trường: đến năm 2020, có 95% dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 95% chất thải nguy hại, 90%-100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng trên 50%. Xây dựng Đảng: hằng năm tỷ lệ số tổ chức cở sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 50%.

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội đề ra các nhiệm vụ và giải pháp: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, tập trung tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược: phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển nông nghiệp, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, thu hút đầu tư; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo; tăng cường chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng, chống dịch bệnh… Đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Đại hội đảng bộ tỉnh Hòa Bình đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần có kế hoạch quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đảng bộ, địa phương, đơn vị mình. Toàn thể Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm, dốc sức, dốc lòng quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội từng bước trở thành hiện thực, phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet