Sự cần thiết xây dựng quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh

NN - Tổng hợp

Trong giai đoạn phát triển 2001–2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 269/2006/QĐ–TTg về “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.
Sự cần thiết xây dựng quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh - ảnh 1

Triển khai thực hiện Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ, năm 2006, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4179/2006/QĐ–UBND về “Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006–2010 và định hướng đến 2020”. Sau thời gian thực hiện đến năm 2010, đã có 123/134 nhiệm vụ được triển khai thực hiện đạt trên 90% nội dung quy hoạch đề ra. Nhiều kết quả đạt được đã đóng góp thực sự cho phát triển KT–XH của tỉnh. Ngành KH&CN của Tỉnh đã tập trung nghiên cứu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào những lĩnh vực trọng yếu, bức thiết và lâu dài, như công nghệ khai thác mỏ, cơ khí chế tạo, vật liệu xây dựng, bảo vệ môi trường; quản lý địa chính, cải cách hành chính, dịch vụ công…; Đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của nhà nước và thúc đẩy áp dụng công nghệ thông tin thâm nhập vào hầu hết các hoạt động KT–XH, quốc phòng, an ninh của Tỉnh. Nhìn chung, trình độ công nghệ của Tỉnh được nâng lên một bước đáng kể.

Bước sang giai đoạn phát triển 2011–2020, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII đã quyết định về Mục tiêu và Phương hướng phát triển KT–XH giai đoạn 2011–2015 của Quảng Ninh. Đại hội Đảng khoá XI đã phê duyệt Chiến lược phát triển KT–XH Việt Nam giai đoạn 2011–2020. Trong đó, Đảng và Nhà nước ta đã nhấn mạnh đến vai trò của KH&CN trở thành lực lượng sản xuất then chốt trong tiến trình CNH–HĐH, là yếu tố quan trọng trong cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi hình phát triển kinh tế. Đặc biệt, Nghị Quyết số 20–NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương VI Khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế có ý nghĩa rất lớn đối với Quy hoạch phát triển KH&CN Quảng Ninh giai đoạn 2012–2030, tầm nhìn 2030.

Trước bối cảnh trên, mặc dù Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006–2010 và định hướng đến 2020 đã có định hướng cho phát triển KH&CN trong giai đoạn 2011–2020 nhưng không còn đáp ứng tình hình phát triển mới đặt ra cho Quảng Ninh. Do vậy cần có một quy hoạch mới về phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012–2020 và định hướng đến 2030. Quy hoạch phát triển KH&CN phải dựa trên chiến lược phát triển KT–XH của đất nước, Quy hoạch tổng thể phát triển KT–XH tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  và các quy hoạch khác của tỉnh Quảng Ninh.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển KT–XH của tỉnh. Mục tiêu cụ thể là cụ thể hoá các chủ trương phát triển KH&CN, đổi mới công nghệ của tỉnh nhằm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh trọng điểm về hoạt động KH&CN của Vùng đồng bằng sông Hồng, thực hiện mô hình KH&CN tiên tiến về phát triển KH&CN. Qua đó làm cho KH&CN thực sự trở thành lực lượng sản xuất then chốt góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao nhanh thu nhập bình quân đầu người, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Bảo vệ sức khoẻ và môi trường. Và qua đó sẽ đẩy nhanh việc đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; Giữ vững ổn định chính trị; Củng cố quốc phòng; Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế và đồng thời đưa sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nông thôn mới của Tỉnh hoàn thành cơ bản vào năm 2015. Mục đích của quy hoạch là làm rõ các tiềm năng, nguồn lực và các đặc thù của tỉnh Quảng Ninh, làm rõ những khó khăn, thuận lợi và trên cơ sở đó xây dựng các quan điểm, mục tiêu, quy hoạch phát triển KH&CN một cách đúng đắn và có tính khả thi cao, đưa Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet