Sức mạnh của truyền thông trong bảo vệ sức khỏe

PV

Truyền thông là phương pháp hữu hiệu nhất để giúp người dân, cộng đồng nhận được thông tin, có kiến thức về sức khoẻ, thực hiện các hành vi bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

Nâng cao hiệu quả truyền thông về công tác y tế là một trong những chiến lược hợp tác quan trọng giữa Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Y tế. Báo Infonet xin trích đăng những bài phát biểu có ý nghĩa trong việc tăng cường hiệu quả tuyên truyền trong lĩnh vực y tế.

Đây là những bài phát biểu nằm trong hội thảo Nâng cao hiệu quả truyền thông về công tác y tế.

Dưới đây là bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn tại hội thảo này.

Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn

Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là bổn phận của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng; là trách nhiệm của các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân và mỗi tổ chức, cá nhân; thể hiện bản chất tốt đẹp của xã hội cùng hướng tới mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân, đặc biệt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm người dễ bị tổn thương được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản, có chất lượng. 

Truyền thông là phương pháp hữu hiệu nhất để giúp người dân, cộng đồng nhận được thông tin, có kiến thức về sức khoẻ, thực hiện các hành vi bảo vệ và nâng cao sức khoẻ. 
Mặt khác, truyền thông cũng giúp các cấp chính quyền, các bộ, cơ quan, ban ngành, đoàn thể quan tâm, đầu tư hơn cho công tác y tế. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe là một trong những giải pháp chủ yếu của Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng  01  năm 2013. 

Trên cơ sở đó, tháng 10/2014 Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký kết Chương trình phối hợp về thông tin, truyền thông công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014 - 2020. 

Hội thảo "Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về y tế" là một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa hai Bộ. 

Với ý nghĩa đó, tại Hội thảo này, tôi hy vọng các tham luận của các đại biểu sẽ tập trung làm sáng tỏ nội dung công tác truyền thông y tế trong tình hình mới, trong đó nêu bật thực trạng cả về ưu điểm và tồn tại của truyền thông về công tác y tế trong thời gian qua; những vấn đề tiếp cận của báo chí đối với lĩnh vực y tế, quảng cáo trên báo chí về y tế...

Thông tin cơ sở và công tác truyền thông y tế; thuận lợi và khó khăn của các cơ quan báo chí trong tiếp cận các cơ sở y tế để thực hiện công tác truyền thông; truyền thông y tế (dưới góc độ của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở địa phương; ... 

Qua đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông về công tác y tế; góp phần kiện toàn mạng lưới thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; nâng cao năng lực hoạt động và kỹ năng thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho các tuyến; 

Xây dựng chương trình truyền thông phù hợp theo vùng miền, địa phương; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin và truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân với quan điểm “Sức khỏe cho mọi người” và “Mọi người vì sức khỏe”; 

Tăng cường thông tin và truyền thông nâng cao nhận thức cho nhân dân về lối sống, hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe, giúp người dân có các kiến thức cơ bản về phòng chống bệnh tật, có lối sống lành mạnh, tự rèn luyện để giữ gìn và nâng cao sức khỏe; đẩy mạnh truyền thông về lợi ích, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và giá dịch vụ y tế... 

Chắc chắn rằng những ý kiến tham luận tâm huyết tại Hội thảo này sẽ góp phần giúp Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế thống nhất chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc thường xuyên phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin để tuyên truyền, phổ biến qua các kênh truyền thông đại chúng nhanh nhất, chính xác nhất; định hướng thông tin về y tế tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong xã hội. 

Để đạt được hiệu quả thông tin và truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng, nhân buổi khai mạc Hội thảo này, tôi rất mong Lãnh đạo Bộ Y tế quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực của ngành y tế đến Bộ Thông tin và Truyền thông để chỉ đạo, định hướng kịp thời tới các cơ quan báo chí và truyền thông, các đơn vị thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền. 

Tôi tin tưởng rằng sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông, giữa Bộ Y tế và các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trong việc thông tin và truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được duy trì và có những bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu và góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet