Tăng cường công tác tuyên truyền, tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII

PV

Thực tế đã có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra vào quý I năm 2016. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 – 2015, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bầu Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ vào Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TBTCPV ngày 19/5/2014 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Mục đích là góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Để công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đạt hiệu quả cao, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Sau khi tiến hành xong đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tập trung tuyên truyền vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương; các bộ, ngành, các tổ chức và cá nhân.

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và 5 năm hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo; Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng; Ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, tập trung tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tập trung tuyên truyền vào những nội dung như sau: Các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước; thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; dư luận tích cực của nhân dân quốc tế về kết quả Đại hội XII của Đảng.

Nhiều chương trình nghệ thuật đã được tổ chức chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm nêu trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, luôn coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Để công tác tuyên truyền góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cần đẩy mạnh một số hình thức, biện pháp tuyên truyền như  tổ chức thông tin tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng trên các loại hình báo chí, trang thông tin điện tử; Mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, công bố dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân; Đưa tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; Mở các diễn đàn thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong Đảng (cấp ủy, cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của Đảng ở các cấp); hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp…; Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại, các hoạt động họp báo trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dụng các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên các phương tiện pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử…; các hoạt động triển lãm, gắn biển công trình, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng…; Tổ chức phát hành sách, tài liệu, bản tin; phát hành tem thư, băng hình tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet