Tạp chí Cộng sản tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

Linh Trang

Trong hai ngày 25 và 26/7/2016, tại Hà Nội, Ban Biên tập và Đảng ủy Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Tạp chí Cộng sản và cán bộ chủ chốt, đảng viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Tạp chí Cộng sản.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phúc - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Những nội dung trong Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội (2010 - 2015), có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và của đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Trong Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. 
Vì vậy trong quá trình học tập, các cán bộ, đảng viên cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; So sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Nắm vững mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới, nhất là phương hướng, nhiệm vụ, để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Ngoài ra, trong sáu nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể cơ quan, đơn vị để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu 3 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề được giới thiệu, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, trao đổi; tập trung vào những điểm mới của Đại hội, các nội dung, đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội… Sau Hội nghị, Đảng Bộ Tạp chí Cộng sản yêu cầu các cán bộ, đảng viên Tạp chí, tùy theo chức trách và nhiệm vụ được giao, tiến hành xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Đồng thời viết bài thu hoạch của cá nhân. Việc viết thu hoạch cần tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII từ đó gắn với thực tế của ngành, đơn vị làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII; đề xuất phương hướng, cũng như những giải pháp, mục tiêu để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong ngành, đơn vị đang công tác.
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Tạp chí. Trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản đã mở và duy trì đều đặn chuyên mục: “Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ Văn kiện Đại hội XII của Đảng, các cán bộ, đảng viên, biên tập viên Tạp chí Cộng sản tham gia viết bài, đặt bài nghiên cứu sâu, làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn những vấn đề cơ bản, cốt lõi, mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, để đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí. Qua đó, góp phần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đại hội XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet