Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, PV, BTV năm 2015

Đoàn Hạnh

Đây là những kiến thức bổ ích, thiết thực, góp phần định hướng cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong quá trình tác nghiệp.

Sáng ngày 9/9/2015, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 100 cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các báo, đài Trung ương và địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

 

Theo đó, 6 chuyên đề được tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong đợt này, bao gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; 

Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”; 

Chiến lược quốc phòng một số nước có liên quan đến quốc phòng – an ninh của Việt Nam; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới”; Báo chí với sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho rằng: “Trong những năm qua, đồng hành cùng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, báo chí đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, toàn diện các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế. 

Trong bối cảnh tình hình hiện nay, các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách chống phá cách mạng nước ta thông qua các phương tiện điện tử và Internet, chúng coi đây là phương tiện quan trọng để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”. 

Trước tình hình đó, báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Vì vậy, Thứ trưởng mong muốn cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, đài áp dụng tốt những nội dung được tập huấn vào quá trình tác nghiệp; tích cực tuyên truyền các định hướng của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh đến đông đảo quần chúng nhân dân, làm cho công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Hội nghị tập huấn kéo dài từ 9 - 11/9/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet