Tây Ninh: Đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp huyện và tương đương.

Đức Hoảnh (Báo Tây Ninh)

Tính đến ngày 20/8, tất cả 14 Đảng bộ cấp huyện, thành phố và tương đương của tỉnh Tây Ninh đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Theo thống kê của Ban tổ chức tỉnh ủy Tây Ninh, tỷ lệ cấp ủy viên là nữ được đảm bảo là 16,21%.

Cụ thể, số cấp ủy viên là nữ đạt 77 đồng chí (chiếm 16,21%), so nhiệm kỳ trước tăng 2,86%; cấp ủy viên trẻ dưới 35 tuổi 19 đồng chí (chiếm 4%), giảm 1,29% so nhiệm kỳ trước. Trình độ học vấn có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, cao cấp chính trị đều tăng so nhiệm kỳ trước từ 5,03% đến 9,75%. Đại hội đại biểu của 14 đảng bộ trên cơ sở đã giới thiệu 539 đồng chí ứng cử vào cấp ủy khóa mới (số dư là 13,47%), đã bầu được 475 cấp ủy viên, trong đó có 115 cấp ủy viên (chiến 24,21%) mới tham gia cấp ủy lần đầu.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, trước khi bước vào đại hội, các đảng bộ cấp huyện, thành phố và tương đương đã nghiêm túc quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; nghiêm túc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội của đảng bộ; ban hành các văn bản hướng dẫn trong việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự, đảm bảo theo quy trình, quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Thành, Tây Ninh nhiệm kỳ 2015- 2020

Nội dung các văn kiện trình ra đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, cơ bản đạt yêu cầu. Công tác nhân sự bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; phát huy trí tuệ tập thể của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch.

Việc thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh, văn kiện trình đại hội Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng bộ tương đương đều được các chi, đảng bộ cơ sở của tỉnh thực hiện nghiêm túc trước khi tiến hành đại hội.

Qua thảo luận, hầu hết đại biểu thống nhất cao với dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nhiều ý kiến của đảng viên quan tâm về phát triển kinh tế xã hội, về môi trường, khai thác tài nguyên của đất nước hiệu quả còn thấp, vấn đề chủ quyền lãnh thổ, phòng chống tham nhũng, chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet