TCty Tân cảng Sài Gòn được hưởng cơ chế "doanh nghiệp đặc biệt"

Trường Giang

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn được xếp hạng tổng công ty đặc biệt và được hưởng cơ chế đặc thù của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Theo quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ thì hạng Tổng công ty đặc biệt được áp dụng đối với công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ-công ty con do Thủ tướng quyết định thành lập đủ các điều kiện: Giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế; có vốn nhà nước từ 1000 tỷ đồng trở lên; có lợi nhuận từ 100 tỷ đồng trở lên; nộp ngân sách Nhà nước từ 100 tỷ đồng trở lên; có từ 10 đơn vị thành viên trở lên (bao gồm đơn vị hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc).

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn được xếp hạng Tổng công ty đặc biệt

Đối chiếu với điều kiện xếp hạng Tổng công ty đặc biệt quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP thì Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đủ điều kiện xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt.

Hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để bảo đảm phù hợp với các quy định khác liên quan.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet