Thái Bình: 7/27 chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ 18 chưa đạt

Nguyễn Duyên

Theo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt những thành quả quan trọng và tương đối toàn diện. Tuy nhiên, còn 7/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII chưa đạt.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII. Nền kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng được tăng cường. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả, quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên.

Nguyên nhân đạt được những thành quả 5 năm qua là do Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã phát huy thành quả của những năm trước, sự lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; các cấp ủy đảng, chính quyền đã quán triệt và thực hiện nhất quán phương châm "phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt". Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, triển khai thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Xây dựng và triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn để huy động các nguồn lực của các thành phần kinh tế và thu hút đầu tư vào tỉnh, đồng thời tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá, xã hội đi đôi với phát triển kinh tế; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc và bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thu hoạch lúa xuân 2014 trên đồng ruộng xã Dũng Nghĩa

Tuy nhiên, còn 7/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII chưa đạt. Tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào các yếu tố về vốn, tài nguyên, lao động trình độ thấp; hàm lượng tri thức, khoa học - công nghệ và lao động có kỹ năng chưa nhiều. Sức cạnh tranh của nền kinh tế, của từng ngành hàng, sản phẩm còn hạn chế. Trình độ công nghệ của nhiều ngành sản xuất còn thấp. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, hiệu quả chưa cao, thiếu tính bền vững. Xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương vẫn nặng về xây dựng kết cấu hạ tầng. Phần lớn cơ sở công nghiệp hiện có quy mô nhỏ; các ngành dịch vụ chất lượng cao chậm phát triển. Kinh tế biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Tốc độ đô thị hoá chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; ô nhiễm môi trường ở một số nơi chậm được giải quyết. Chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh còn hạn chế; quản lý giáo dục còn một số yếu kém, khuyết điểm chậm được khắc phục; đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu. Khoa học, công nghệ chưa thực sự gắn kết và trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động văn hóa cộng đồng còn yếu, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa chưa đồng đều. Cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa ở một số nơi còn thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp. Tình trạng quá tải trong khám, chữa bệnh vẫn còn xảy ra tại một số bệnh viện tuyến tỉnh. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao, chênh lệch giàu nghèo có xu hướng tăng. Việc làm và đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực canh tranh còn yếu, môi trường đầu tư kinh doanh chưa hấp dẫn. Tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số địa phương, đơn vị còn nhiều hạn chế. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đồng đều, chưa đi vào chiều sâu, một số nơi thực hiện còn mang tính hình thức. Hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn bất cập. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát còn thấp. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt mục tiêu, yêu cầu. Một số nơi chậm phát hiện, kiểm tra, xử lý khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác dân vận còn thiếu chiều sâu, hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” còn hạn chế. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở nhiều nơi chưa rõ nét.

Khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh ngày 3/11

Những hạn chế, khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan: do xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, chịu những tác động bất lợi của kinh tế thế giới, khu vực và trong nước, của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu phức tạp; diện tích canh tác bình quân đầu người thấp; hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển; ngân sách hạn hẹp, thiếu vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, mặt khác phải dành nhiều nguồn lực để đầu tư phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả do cơn bão số 8 năm 2012 gây ra. Song trực tiếp và quyết định nhất là nguyên nhân chủ quan do một số tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng tầm về yêu cầu, nhiệm vụ nên việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương và chính sách của cấp trên chưa kịp thời, chưa đề ra các giải pháp đồng bộ, khả thi; chưa chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn chậm đổi mới, nhất là đổi mới tư duy về kinh tế. Một số ngành cấp tỉnh, cấp huyện chưa làm tốt việc hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra đối với cơ sở. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chủ động nắm và dự báo tình hình; chưa tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp, bức xúc. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa coi trọng công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện tự phê bình và phê bình chưa nghiêm túc, còn nể nang, né tránh; có nơi thiếu tinh thần trách nhiệm, còn buông lỏng quản lý cán bộ, đảng viên. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, hạn chế về trình độ, năng lực và chưa sâu sát cơ sở. Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nghiêm.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã tạo sinh lực mới cho bước phát triển nhanh và vững chắc hơn trong những năm tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong nhiệm kỳ qua.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nhất định sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

  

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet