Thái Nguyên: Huyện Võ Nhai nhân rộng mô hình giảm nghèo nhanh, bền vững

Hoàng Thanh

Năm 2017, huyện Võ Nhai không còn thuộc diện đầu tư huyện nghèo theo Công văn số 955/LĐTBXH-VPQGGN ngày 16/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Triển khai Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011, huyện Võ Nhai cũng đã đầu tư 04 công trình (02 công trình trường học, 01 công trình chợ và 01 tuyến đường giao thông liên xã) với tổng kinh phí 17.085 triệu đồng.

Theo chương trình 135: Tổng kinh phí thực hiện năm 2016 là 113.700 triệu đồng. Trong đó: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng 79.000 triệu đồng, cấp huyện bố trí vốn trả nợ 140 công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp (43 công trình hoàn thành đã quyết toán, 34 công trình hoàn thành, 63 công trình chuyển tiếp); dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, máy móc), số kinh phí thực hiện là 29.193 triệu đồng; duy tu bảo dưỡng 20 công trình, kinh phí 4.977 triệu đồng; đào tạo 9 lớp cán bộ cơ sở và cộng đồng với kinh phí 422 triệu đồng; kinh phí quản lý là 108 triệu đồng.

Huyện Võ Nhai đã thực hiện nhân rộng 05 mô hình giảm nghèo nuôi dê lai tại huyện Đồng Hỷ.

Kế hoạch giao năm 2017: Tổng vốn phân bổ là 104.632 triệu đồng, trong đó: dự án cơ sở hạ tầng là 75.600 triệu đồng; dự án phát triển sản xuất 19.785 triệu đồng; duy tu bảo dưỡng 4.789 triệu đồng; đào tạo 4.458 triệu đồng.

Nhân rộng mô hình giảm nghèo: Thực hiện nhân rộng 05 mô hình giảm nghèo thành công tại các địa phương khác như: nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản tại huyện Định Hóa; nuôi dê lai tại huyện Đồng Hỷ; nuôi lợn nái, dê lai sinh sản tại huyện Phú Lương; nuôi vịt, chim bồ câu tại huyện Đại Từ; nuôi gà Ri lai tại huyện Phú Bình), kinh phí thực hiện: 1.098 triệu đồng (trong đó ngân sách nhà nước: 750 triệu đồng), với 52 hộ nghèo tham gia mô hình, giúp người nghèo được tiếp cận các mô hình và cách làm hay, hiệu quả, vươn lên thoát nghèo.

Năm 2017, kinh phí thực hiện 1.700 triệu đồng, trong đó nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã trong Chương trình 135 (với kinh phí 700 triệu đồng) và các xã ngoài Chương trình 135 (với kinh phí 1.000 triệu đồng). UBND các huyện đang triển khai xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với nhu cầu, điều kiện của hộ nghèo, người nghèo; khuyến khích, huy động sự đóng góp trong dân và cộng đồng; góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, giúp hộ thoát nghèo bền vững.

Công tác hỗ trợ truyền thông về giảm nghèo và thông tin:

Năm 2016, theo thống kê toàn tỉnh có 58.391 hộ (gồm 32.085 hộ nghèo và 26.306 hộ cận nghèo) thuộc diện được hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 6/2017, đã triển khai lắp đặt, bàn giao 51.728 đầu thu kỹ thuật số cho các hộ, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất theo quy định.

Các hoạt động truyền thông về giảm nghèo được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện. Năm 2016, đã xây dựng phát hành 07 bản tin, 14 phóng sự, 21 chương trình phổ biến kiến thức, với kinh phí thực hiện 300 triệu đồng. Năm 2017, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện với kinh phí được phân bổ là 746 triệu đồng.

Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình: Năm 2016, đã tổ chức 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác giảm nghèo cho 1.000 người là thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện, cấp xã. Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và bàn giao 105.000 phiếu thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo (phiếu C) và hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội (phiếu C1) theo quy định. Kinh phí thực hiện 205 triệu đồng.

Năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp với cơ quan truyền thông, các hội đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện truyền thông, giám sát đánh giá chương trình giảm nghèo với tổng kinh phí thực hiện 950 triệu đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet