Thành công nhờ chuẩn bị sớm công tác nhân sự đại hội

ND

Ngay sau khi có Chỉ thị 36-CT/TW, các cấp ủy đảng trực thuộc Trung ương đã chủ động, kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn về công tác chuẩn bị, đặc biệt về nhân sự để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Ngay sau khi có Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, trong đó có hướng dẫn số 26-HD/BTCTWW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; các cấp ủy đảng trực thuộc Trung ương đã chủ động, kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn về công tác chuẩn bị, đặc biệt về nhân sự để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị, xây dựng và ban hành sớm (gần 03 tháng so với chỉ thị 37 của Bộ Chính trị khóa X về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015). Quá trình tham mưu xây dựng, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động phối hợp với các cấp ủy và các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 37, nhất là những hạn chế, bất cập trước đây. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời ban hành Hướng dẫn 26 về công tác nhân sự đại hội; tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc để quán triệt, triển khai ( ngày 21 và 22/8/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh). Trong công tác chuẩn bị nhân sự, do năm chắc tình hình và tham mưu kịp thời của các ban xây dưng đảng và cấp ủy các cấp đã giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo sát sao, , kịp thời, chặt chẽ, nhất quán nên mọi vướng mắc về nhân sự đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương cơ bản được giải quyết.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Với vai trò tham mưu của các ban xây dựng Đảng Trung ương, văn phòng Trung ương, trong đó Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức cấp ủy các cấp đóng vai trò nòng cốt nên công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đã được thực hiện từ sớm, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, đồng bộ và liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ:

Tiến hành đánh giá, nhận xét cán bộ để chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy, trong đó có việc lấy phiếu tín nhiệm.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt một cách thường xuyên, liên tục, phát hiện đưa vào những quy hoạch những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, có khả năng, triển vọng phát triển; trong đó chú ý cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng

Thực hiện luân chuyển 54 đồng chí cán bộ diện Trung ương quản lý để đào tạo, bồi dưỡng thông qua thực tế ở các địa phương.

Điều động 28 đồng chí đang công tác tại địa phương về Trung ương để kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo ở các địa phương, đơn vị gắn với chuẩn bị nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời xây dựng phương án bố trí, sắp sếp đối với các bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; vì vậy, trước đại hội, thường trực cấp ủy ở các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã cơ bản được kiện toàn, bố trí

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới cả về hình thức, nội dung và chất lượng đào tạo đã góp phần nâng cao một bước trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo (Ban tổ chức Trung ưỡng đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham mưu mở 6 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp với tổng số 511 học viên và nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn ở nước ngoài cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý).

Tiến hành ra soát, xem xét, kết luận những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay hoặc có đơn thư tố cáo thuộc diện phải giải quyết.

Về chính sách cán bộ, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện Chỉ thị 45 và Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị trước đây, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữa các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội”. Ngay sau đó, ngày 24/4/2015, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 24/4/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung thi hành Nghị định của Chính phủ. Trên cơ sở đó, nhiều đồng chí cấp ủy viên, trong đó có cả những đồng chí đang là thường trực cấp ủy tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi để tạo điều kiện cơ hội cho việc sắp bố trí, sắp xếp cán bộ trẻ hơn, có năng lực trình độ vào vị trí để rèn luyện, thử thách, tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội.

Rà soát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội, nhất là những nơi có tình hình phức tạp về nội bộ, kịp thời đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư có phương án điều động, phân công, bố trí, sắp xếp nhân sự cấp ủy cho phù hợp, đúng cơ cấu theo quy định.

Song song với quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội cấp tỉnh đã gắn với chuẩn bị một bước nhân sự chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021 và nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với 3 vấn đề cấp bách và 4 nhóm giải pháp về công tác cán bộ đã góp phần tích cực cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội và các đảng bộ trực thuộc Trung ương; góp phần làm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự so với các kỳ đại hội trước ở hầu hết các đảng bộ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet