Thanh Hóa: 34/34 đảng bộ hoàn thành việc tổ chức đại hội Đảng

Nguyễn Duyên

Đến ngày 13/8/2015, 34/34 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Thanh Hóa (gồm 27 đảng bộ cấp huyện và 7 đảng bộ trực thuộc) đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ theo quy định, đạt được mục đích, yêu cầu, đúng tiến độ đề ra.

BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chọn 4 đơn vị là các huyện Như Thanh, Nga Sơn, Ngọc Lặc và TP Thanh Hóa tổ chức đại hội điểm cấp huyện trong tháng 5/2015. Qua 4 đơn vị đại hội điểm, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức rút kinh nghiệm, đồng thời có văn bản chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc quá trình xây dựng các báo cáo nhất là báo cáo chính trị và chuẩn bị nguồn nhân sự đại hội đúng quy trình, quy định, bảo đảm cho sự thành công của đại hội.
 
Đánh giá bước đầu của Ban tổ chức Thành ủy Thanh Hóa về công tác chuẩn bị, kết quả đại hội cấp trên cơ sở, về công tác chuẩn bị, tiến độ chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp huyện thực hiện bảo đảm  nội dung, chương trình đầy đủ, đúng quy định, kế hoạch, yêu cầu đề ra, cơ bản thành công tốt đẹp. Các báo cáo, văn bản trình đại hội chuẩn bị chu đáo, được đại hội thống nhất cao. Các nội dung tiến hành trong đại hội đạt yêu cầu, không khí dân chủ, đoàn kết, đại biểu đại hội thể hiện trí tuệ, trách nhiệm, tính chiến đấu cao, đóng góp vào thành công của đại hội. Công tác nhân sự và bầu cử thực hiện bảo đảm quy trình, đúng quy định, quy chế bầu cử trong đảng. Chất lượng nhân sự cấp ủy đủ tiêu chuẩn về trình độ, phẩm chất, năng lực, cơ cấu cấp ủy hợp lý, bảo đảm được sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Có 5 đơn vị chủ động bầu thiếu bí thư cấp ủy (Yên Định, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh), 3 đảng bộ bầu thiếu phó bí thư phụ trách chính quyền (Tĩnh Gia, Sầm Sơn, Hoằng Hóa), 2 đảng bộ bầu thiếu phó bí thư  thường trực (Thạch Thành, Như Xuân) để trong nhiệm kỳ bổ sung.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội Đảng cấp trên cơ sở thuộc tỉnh ủy Thanh Hóa cũng còn những hạn chế, đó là: Một số đơn vị báo cáo chính trị còn dài, quá số trang quy định, hầu hết các đơn vị đọc toàn văn nên mất nhiều thời gian, do đó thời gian dành cho các ý kiến tham luận ít; chưa có nhiều ý kiến tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Có đơn vị chuẩn bị nguồn nhân sự chưa bảo đảm chất lượng, còn yếu tố cục bộ, cấp ủy chưa nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân...  nên một số nhân sự chuẩn bị bầu cử không trúng theo dự kiến. Tỷ lệ cấp ủy viên trẻ dưới 35 tuổi nhìn chung không đạt (bình quân cả tỉnh là hơn 8%).
 
Đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở thành công là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.  Sau đại hội cấp trên cơ sở, các đơn vị đã và đang thực hiện phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình thực hiện nghị quyết đại hội cấp huyện và tương đương, đồng thời phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trước mắt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém; vượt qua khó khăn, quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết đang đặt ra từ thực tiễn cơ sở, phù hợp với điều kiện của địa phương, gắn với thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm và các khâu đột phá nhằm tạo sức bật mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet