Thanh Hóa cần huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế

PV

"Thanh Hóa cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020".

Đó là tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Theo đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, trong thời gian tới cần tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

 

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Thứ nhất, trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2025, cần tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch phát triển vùng, ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo hướng đồng bộ và hiện đại. Đồng thời cần tăng cường công tác phổ biến, cung cấp thông tin, công bố công khai các quy hoạch để các nhà đầu tư, doanh nghiệp biết, lựa chọn phương án đầu tư và hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương đã ban hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số cơ chế, chính sách của tỉnh, nhất là các cơ chế chính sách về sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ đầu tư các hạ tầng thiết yếu theo hướng thông thoáng, thủ tục đơn giản, dễ kiểm tra, dễ thực hiện; hình thành và thúc đẩy phát triển các loại thị trường, nhất là thị trường hàng hóa, lao động, tài chính, bất động sản, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, xóa bỏ phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. 

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh như: thành lập doanh nghiệp, chấp thuận địa điểm đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm, tiếp cận nguồn vốn, điện năng, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm… theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí thực hiện; tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; bố trí cán bộ có năng lực, trách nhiệm trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thiết lập hệ thống giám sát thực hiện thủ tục hành chính, xử lý nghiêm khắc, kịp thời cán bộ có biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Thứ tư, tập trung huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trước hết là hệ thống hạ tầng giao thông, cảng hàng không, cảng biển, truyền tải điện, cấp nước, viễn thông, xử lý chất thải, nước thải…; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng chiến lược đầu tư, phát triển thị trường, tổ chức, quản lý doanh nghiệp một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh, bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển bền vững. 

Thứ năm tổ chức thực hiện tốt chính sách đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp; quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ lao động kỹ thuật, công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cao để phát huy lợi thế nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, nâng cao tính năng động và tiên phong của lãnh đạo các ngành, các cấp trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp; linh hoạt, sáng tạo trong vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; duy trì chế độ gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, đồng thời thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh; nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư và doanh nghiệp; đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các nhà đầu tư và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

 

Cũng tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Sở Công Thương trình bày các “Giải pháp phát triển các sản phẩm công nghệ mới, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và khuyến khích phát triển các ngành thu hút nhiều lao động”.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Sở Công Thương trình bày tham luận.

 

Đồng chí Hoàng Văn Hùng cho rằng việc làm cấp thiết hiện nay là Thanh Hóa cần tập trung cao cho chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án SXCN dự kiến có sản phẩm trong kỳ, sớm hoàn thành, đưa vào SX đúng kế hoạch, như: Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Nhiệt điện Nghi Sơn 2; Thủy điện hồi Xuân; Thủy điện Trung Sơn; Thép Nghi Sơn; Xi Măng Long Sơn (cả 2 dây chuyền 1 và 2, công suất 4,6 triệu tấn xi măng)... Hình thành các ngành công nghiệp mới, như: Hóa lọc dầu, Dược phẩm, Sinh học, Giấy, Dệt nhuộm, Thiết bị y tế... 

Tranh thủ thời cơ từ các hiệp định thương mại tự do, như: FTA (Việt Nam - EU), hiệp định TTP vv...để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu. Cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án SXCN mới, ưu tiên lựa chọn các dự án có hàm lượng công nghệ cao, sử dụng công nghệ nguồn từ các nước tiên tiến. Tiếp tục kêu gọi các dự án sử dụng nhiều lao động như: Dệt, may, da giày, TTCN, động viên và khuyến khích các chủ đầu tư hiện có mở rộng SXKD, đầu tư mới các ngành công nghiệp hỗ trợ dệt may về vùng nông thôn, miền núi nhằm thu hút lao động tập trung qui mô lớn, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Dành nguồn lực thỏa đáng để ưu tiên phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng KKT Nghi sơn, các KCN, CCN, Kho bãi. Đặc biệt là kết cấu hạ tầng KCN Lam sơn sao vàng, đảm bảo đủ điều kiện để thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, công nghệ cao. Quan tâm đúng mức đến phát triển các CCN SX chuyên ngành, các làng nghề, làng nghề truyền thống để tạo chuyển biến mới cho công nghiệp nông thôn, gắn với phát triển nông thôn mới. 

Tiếp tục rà soát, ban hành các chính sách hỗ trợ như: Chính sách thu hút đầu tư theo danh mục, ngành nghề, địa bàn ưu tiên; chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất; xử lý môi trường; chính sách thu hút đầu tư hạ tầng CCN; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và các chính sách khuyến công khác...

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, để vừa đáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp công nghiệp hiện tại, vừa chuẩn bị cho phát triển công nghiệp trong tương lai, nhưng phải có cách làm mới, thiết thực, cụ thể, hiệu quả./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet