Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước

H.T

Ngày 25-9 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Kỳ họp thứ nhất, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khóa XVIII đã bầu đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khóa XVIII với số phiếu tập trung cao. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI được 100% các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVIII.

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với phương hướng chung là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại."

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày Diễn văn bế mạc Đại hội. 
Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh được xác định cụ thể với các giải pháp đồng bộ. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP bình quân 5 năm đạt 12%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.600 USD trở lên; Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP năm 2020: nông, lâm, thủy sản chiếm 12%; công nghiệp - xây dựng chiếm 53,7%; dịch vụ chiếm 34,3%; Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm giữ ổn định 1,5 triệu tấn; Tổng giá trị xuất khẩu năm 2020 đạt 2 tỷ USD trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 610 nghìn tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hoá năm 2020 đạt 35% trở lên; Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đạt 50% trở lên; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hằng năm 11%. 

Về văn hoá - xã hội, tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 0,65%; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2020 chiếm 35 - 38%; Đến năm 2020 đạt 10 bác sĩ/1 vạn dân; Đến năm 2020 đạt 28,4 giường bệnh/vạn dân; Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020 đạt 70% trở lên; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân năm 2020 đạt 80% trở lên; Trong 5 năm giải quyết việc làm mới cho 330 nghìn người trở lên; Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo năm 2020 đạt 70% trở lên; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt ít nhất 25%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 2,5%; Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 đạt 70% trở lên; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020 đạt 10% trở lên.

Về môi trường, Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 52,5%; Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch năm 2020 đạt 95% trở lên theo chuẩn mới; Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2020 đạt 95% trở lên theo chuẩn mới; Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn năm 2020 đạt 80% trở lên; Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn năm 2020 đạt 100%.

Về an ninh trật tự, hằng năm có 70% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Về xây dựng Đảng, bình quân hằng năm kết nạp hơn 7.000 đảng viên mới và có từ 80% tổ chức cơ sở đảng trở lên kết nạp được đảng viên mới trong năm; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt 45% trở lên.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Đại hội nhất trí thông qua 5 chương trình trọng tâm, bao gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; Chương trình phát triển du lịch và Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Đại hội xác định 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ, đó là:

Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng, có tính then chốt về giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc...; ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh tế Nghi Sơn và Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, TP Thanh Hóa và các trục giao thông kết nối các vùng kinh tế động lực.

Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu đại hội quyết định.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet