Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị SNCL

Minh Thư

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 439/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Quyết định số 439 của Thủ tướng Chính phủ).
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. (Ảnh: VGP)

Theo đó, Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ là Trưởng ban; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam là Phó Trưởng ban Thường trực; Bộ trưởng Bộ Tài chính là Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên, bao gồm Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thứ trưởng một số bộ và lãnh đạo một số cơ quan: Bộ Tài chính (Ủy viên Thường trực), Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các định hướng, chiến lược để triển khai có hiệu quả nội dung Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xây dựng, hoàn thiện các chính sách có liên quan đến việc đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giao quyền tự chủ cho các đơn vị, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (10/4/2017) và thay thế Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 6/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet