Thành phố đã cân đối, bố trí vốn đảm bảo an sinh xã hội

N. Huyền

Sáng 6/12, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2017 đã được thông qua với 87/87 đại biểu tán thành, đạt 100% số đại biểu tham gia.
Thành phố đã cân đối, bố trí vốn đảm bảo an sinh xã hội - ảnh 1
HĐND TP đã thông qua dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2017

Báo cáo vvề tình hình thực hiện ngân sách năm 2016, ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2016 ước đạt 102,6% dự toán, vượt 4.425 tỷ đồng so với dự toán HĐND Thành phố giao; chi ngân sách địa phương năm 2016 ước đạt 101% so với dự toán HĐND giao đầu năm, trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 107,7%, chi thường xuyên ước đạt 100% dự toán giao đầu năm.

Đánh giá về kết quả thu chi ngân sách trên địa bàn, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND Thành phố Hà Nội cho rằng: Kết quả thu ngân sách nêu trên thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của UBND TP, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán được giao của các ngành, các cấp, các đơn vị. 

Trong chi ngân sách, Thành phố đã đảm bảo cân đối, bố trí vốn đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục đào tạo (trong đó có xây dựng các trường học đạt chuấn quốc gia), xây dựng hạ tầng giao thông (nhất là công trình trọng điểm cấp bách), chi an ninh quốc phòng và một số lĩnh vực dân sinh bức xúc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị Thành phố cần rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục hiệu quả ngay trong giao dự toán và điều hành ngân sách của năm 2017 như: Công tác phân bổ, giao dự toán chi tiết một số khoản chi vẫn còn chậm, có khoản chi chưa đủ thủ tục; việc quyết định điều chỉnh dự toán cả chi thường xuyên và chi xây dựng cơ bản thực hiện chậm; Tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN rất chậm so với những năm gần đây và so với cả nước...

Ban đề nghị UBND bổ sung làm rõ nguyên nhân của việc không đạt dự toán chi một số khoản chi sự nghiệp có liên quan đến dân sinh như chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, chi trợ giá, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ; Đánh giá rõ hơn nguyên nhân việc thực hiện và giải ngân chậm kế hoạch đầu tư XDCB của Thành phố, báo cáo công khai những đơn vị làm chưa tốt và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời…

Theo kế hoạch, năm 2017 UBND Thành phố xây dựng dự toán thu ngân sách bằng số dự toán Chính phủ giao, bằng 117,8% số ước thực hiện năm 2016. Trong đó, thu nội địa dự kiến là 185.772 tỷ đồng, bằng 122,1% dự toán 2016, đặc biệt khoản thu từ khu vực ngoài quốc doanh giao tăng rất cao, bằng 141,3% dự toán năm 2016.

Nhiệm vụ thu ngân sách của Hà Nội trong năm 2017 là rất nặng nề trong điều kiện dự báo tăng trưởng kinh tế không có đột biến. Trong đó, những khoản thu lớn mà ngân sách địa phương được hưởng điều tiết giao rất cao sẽ tạo áp lực lớn đến việc phải thu đủ để đảm bảo nguồn chi cân đối ngân sách địa phương và làm giảm dư địa của khả năng tăng thu ngân sách địa phương. 

Ban Kinh tế-Ngân sách thống nhất dự toán thu do UBND trình và đề nghị trong chỉ đạo điều hành đặc biệt quan tâm đến các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách, Bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND Thành phố nhấn mạnh.

Về chi ngân sách địa phương, Ban KTNS thống nhất với số chi ngân sách địa phương, số chi ngân sách Thành phố, chi ngân sách quận, huyện, thị xã (bao gôm cả chi ngân sách xã, phường, thị trấn). Thống nhất đề xuất chưa cân đối vào dự toán phân bổ chi ngân sách đầu năm 2017 số chi đầu tư từ bội chi ngân sách (3.700 tỷ đồng) và dành nguồn tiết kiệm chi hoạt động sự nghiệp thường xuyên đế bố trí chi trả nợ gốc (496 tỷ đồng). Dự phòng ngân sách địa phương ƯBND đề nghị là 2.516,9 tỷ đồng, cao hơn 1.000 tỷ đồng so với số Thủ tướng Chính phủ giao (1.561,9 tỷ đồng) và bằng 3,2% tổng chi cân đối ngân sách đúng quy định của luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Ban KTNS nhất trí với tổng chi ngân sách Thành phố và ngân sách quận, huyện, thị xã như đề nghị của ƯBND. Tuy nhiên, do năm 2017 là năm đầu của thời kỳ ôn định ngân sách mới, năm đầu thực hiện điều chỉnh một số nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa cấp Thành phố và cấp huyện nôn đề nghị UBND thuyêt minh 1*0 hơn về kinh phí tương ứng với các nhiộin vụ chi mà Thành phô chuyên giao vê quận, huyện và các nhiệm vụ chi mà quận, huyện chuyên giao về Thành phố đế đảm bảo vói dự toán chi ngân sách được giao có thể thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mới được điều chuyển phân cấp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet