Thành phố Thanh Hóa đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

BTH

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện theo đúng thời gian, bảo đảm chất lượng đề ra.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX, trong nhiệm kỳ qua, BTV Thành ủy TP Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết. Cụ thể: Thành phố đã thành lập các tổ chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc quán triệt nghị quyết. Có kế hoạch giao ban thường xuyên để báo cáo BTV thành ủy. Các cấp ủy Đảng nghiêm túc chỉ đạo việc quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết để triển khai ở địa phương, đơn vị theo kế hoạch của BTV thành ủy. Các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện NQ. MTTQ, các đoàn thể TP có kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn đài truyền thanh TP xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực hiện, đặc biệt chú ý đến các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2010 - 2014)  Nguồn: baothanhhoa.vn

Ban Chấp hành Đảng bộ TP tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh (QP-AN), quyết tâm thực hiện thắng lợi 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá; xây dựng môi trường thu hút đầu tư; tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và quy hoạch xây dựng đô thị; phát triển các ngành kinh tế; đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; huy động nội lực phát triển KT-XH; tăng cường QP-AN, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng TP trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới trước năm 2020 và tiếp tục thực hiện chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; đổi mới công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân. 

 

Một góc Thành phố Thanh Hóa

Trong tổ chức thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức hội có trách nhiệm tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung NQ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX và xây dựng chương trình hành động của địa phương, đơn vị; đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án... quy định thời gian và phân công tập thể, cá nhân phụ trách, phấn đấu sớm đưa NQ của Đảng vào cuộc sống. Các đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động theo hướng thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và các cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện. UBND TP xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các ban của thành ủy tham mưu cho thành ủy cụ thể hóa chương trình hành động thành các NQ, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, về phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN. Thường trực và các ban của HĐND TP giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình hành động bảo đảm dân chủ, đúng luật. MTTQ, các đoàn thể, tổ chức hội chủ động phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ NQ đại hội Đảng các cấp đề ra. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, nói và làm theo đúng NQ của Đảng. Hàng năm, các cấp ủy gắn việc tổng kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện chương trình hành động thực hiện NQ đại hội đảng bộ các cấp. Kết quả, đầu tháng 7, BTV thành ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai NQ và chương trình hành động thực hiện NQ; kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên học tập, quán triệt NQ, thảo luận chương trình hành động, phát động phong trào thi đua thực hiện NQ gắn với thực hiện NQ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trong tháng 7.

Việc phổ biến, quán triệt triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình hành động Đại hội Đảng bộ TP đến cán bộ, đảng viên và nhân dân đã giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp mình, từng bước hoàn thành các mục tiêu NQ của tỉnh, của TP đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet