Thành uỷ Buôn Ma Thuột tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 5

Phương Nam

Thành ủy TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII.

Theo đó, từ ngày 21-24/8, Thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII và chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 cho đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các công chức, viên chức được phổ biến một số nội dung, quan điểm chính của 3 nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Ngoài ra, các đại biểu còn được truyền đạt, nghiên cứu nội dung chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Các cán bộ chủ chốt nghe phổ biến các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  

Trước đó, ngày 4/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) cho cán bộ chủ chốt của các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Trần Đình Quế nhấn mạnh, ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương.

Do đó, các cấp, các ngành cần thống nhất trong nhận thức về các nội dung cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong đó, cần chú trọng những điểm mới, cụ thể hóa về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá trong triển khai thực hiện Nghị quyết để góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Ông Trần Đình Quế đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, quán triệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực, ngành quản lý để kịp thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện có; chủ động tuyên truyền về Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet