Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết TƯ 5

N. Huyền

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt NQ TW5

Theo đó, nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt tập trung vào những nội dung, quan điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 về “Hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và triển khai mở các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng. Mở lớp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; giúp người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác; triển khai những hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với các tầng lớn nhân dân. Đối với cán bộ chủ chốt, thời gian học tập trên lớp 1 ngày. Đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở, thời gian học tập trên lớp trong 1/2 ngày.

Cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp. Chú trọng kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời phải bám sát thực tiễn cơ sở, khẩn trương triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cần được ưu tiên và tiến hành xây dựng, thảo luận, quán triệt, hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện bằng các hình thức đa dạng, phù hợp... Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng... tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho các đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet