Bạn có nằm ngoài 83% người giải sai kia không?

Gợi ý: A=6

PV (Sưu tầm)